Polityka prywatności

Wprowadzenie

 1. Administratorem Witryny opublikowanej pod adresem http://gexoit.com/, zwanej w dalszej części niniejszej Polityki Witryną, jest KAROL FEDOROWICZ, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GEXO IT KAROL FEDOROWICZ, z adresem siedziby Wyzwolenia 10C lok. 7, 41-907 Bytom, o nadanych numerach Numer NIP 6262865862 oraz Numer REGON 362319400, zwany dalej GEXO IT.
 2. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa jest o użytkowniku witryny rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, które akceptują niniejszą Politykę prywatności i przestrzegają jej postanowień. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 3. GEXO IT dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności użytkowników korzystających z Witryny. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników są chronione przy zastosowaniu odpowiednich technologii informatycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

Prawa autorskie, skutki prawne publikacji w Witrynie

 1. Wszelkie prawa, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie do treści opublikowanych w Witrynie, jak i całej witryny, w tym do jej elementów tekstowych i graficznych, układu podstron Witryny oraz innych elementów są wyłącznymi prawami GEXO IT i mogą zostać zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 2. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do tych treści.
 3. Użytkownik może korzystać z wszelkich treści opublikowanych w Witrynie, poprzez zapoznanie się z nimi, jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
 4. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w przepisach prawa polskiego powszechnie obowiązujących, GEXO IT zabrania bez uprzedniej pisemnej zgody GEXO IT czynności takich jak: kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie drukiem lub elektronicznie czy transmitowanie w dowolny sposób całości lub części.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Witryny bez pisemnej, uprzedniej zgody GEXO IT.
 6. Informacje opublikowane w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym, jednak nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. ani art. 661c.
 7. Wszelkie informacje opublikowane w Witrynie GEXO IT uznaje za rzetelne i sprawdzone. GEXO IT nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Witrynie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Witryny, a wszelkie czynności podjęte na podstawie tych informacji przez Użytkownika podejmuje on na swoje wyłączne ryzyko.
 8. GEXO IT ma wyłączne, nieograniczone prawo zmiany jakichkolwiek informacji opublikowanych w Witrynie, w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 9. Treści publikowane w Witrynie nie mogą być wykorzystywane jako wyłączne źródło wiedzy na temat działalności GEXO IT, w szczególności świadczonych przez GEXO IT usług.

Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik może przeglądać Witrynę bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.
 2. Do przetwarzania danych osobowych Użytkownika może dojść wyłącznie w przypadku przesłania ich przez użytkownika Witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Przesyłając poprzez formularz kontaktowy Witryny pytania lub komentarze Użytkownik może lecz nie musi udostępniać GEXO IT swoje dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie jego tożsamości, takie jak na przykład imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, lub numer telefonu.
 4. Podanie wszelkich danych osobowych jest zawsze wyłącznie dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika. Przesłanie w formularzu kontaktowym danych osobowych jest tożsame z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez GEXO IT w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję oraz w celach archiwalnych. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. GEXO IT nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego i może taką korespondencję trwale usunąć bez udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi.
 6. GEXO IT nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów publicznych.
 7. GEXO IT może ujawnić swoim doradcom opracowane przez GEXO IT zbiorcze zestawienia statystyczne o ruchu internetowym w Witrynie, co nie jest związane z ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.
 8. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem oraz w celach archiwalnych, a następnie mogą zostać wykorzystane w celu opracowania dla użytkownika, na jego wyraźne żądanie oferty lub w celu zawarcia umowy z użytkownikiem. Administratorem danych osobowych jest GEXO IT, dane siedziby wskazano w nagłówku niniejszej Polityki.
 9. W odniesieniu do danych osobowych przesłanych poprzez formularz kontaktowy GEXO IT nie tworzy odrębnego zbioru danych osobowych i przechowuje je w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi na treści przesłane GEXO IT przez Użytkownika, a następnie trwale je kasuje, bez tworzenia zbioru danych osobowych.

Ciasteczka

 1. Wyłącznie w celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z Witryny, GEXO IT używa technologii znanej jako ciasteczka lub cookies, tj. informacji zapisywanych przez Witrynę na komputerze (lub innym urządzeniu o funkcjach podobnych do komputera, umożliwiającym przeglądanie Witryny) użytkownika, które Witryna może automatycznie odczytać przy połączeniu się z tego komputera lub urządzenia. Do tych zbieranych przez Witrynę danych zalicza się na w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics, a ponadto mogą być zapisywane w logach serwera
 2. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia GEXO ITin.: a) podnoszenie jakości Usługi,
 3. b) poprawianie wyników wyszukiwania,
 4. c) tworzenie statystyk oglądalności,
 5. d) śledzenie preferencji Użytkownika.
 6. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane dane osobowe Użytkowników.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję dotyczącą cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z Witryny.
 8. Wszelkie informacje na temat wyłączania lub zmiany opcji dotyczących cookies publikują producenci oprogramowania wykorzystywanego w celu przeglądania Witryny (przeglądarki internetowej).
 9. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerze (urządzeniu) lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
 10. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Czynność ta różni się w zależności od przeglądarki internetowej.
 11. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej albo usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od przeglądarki internetowej.
 12. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2015 roku.
 13. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.